سبد خرید شما
Fa   En

برای شما

پشتیبانی

تماس با پشتیبانی

شبکه های مجازی

  • اینستاگرام
  • تلگرام
  • ایتا

طراحی پرایمر 2

ادامه مقاله طراحی پرایمر 1 برخی از نرم افزارهای تحت سیستم عامل طراحی پرایمر عبارتند از: Primer Premier: نرم افزاری است که بر اساس الگوریتم Primer3، پرایمرها را طراحی میکند. این نرم افزار قابلیت تعیین ژنوم مورد نظیر را دارد و محدود به چند ژنوم خاص نیست. این نرم افزار همچنین قابلیت طراحی پرایمرهای خاص […]

طراحی پرایمر 1

طراحی پرایمر در PCR PCR یک تکنیک بیولوژی مولکولی است که برای تکثیر یا تقویت DNA الگو به کار میرود. پرایمرها مولکول های کوتاه تک رشته ای از DNA هستند که به ناحیه هدف در DNA الگو متصل میشوند و شروع کننده سنتز رشته جدید DNA توسط آنزیم پلیمراز هستند. بنابراین، پرایمرها باید به گونه […]

Fa En